• โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

นจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2563 นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา. ได้บริจาคชุดกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว ได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย 12 อำเภอชุมพวง

นจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2563 นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา. ได้บริจาคชุดกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว ได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย 12 อำเภอชุมพวง