• โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
                สังกัด  โรงเรียนบ้านหนองบัว   เป็นโรงเรียนขยายเล็ก  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 7  ที่ตั้ง   ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่ 4  , 17   ตำบลตลาดไทร   อำเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา
             โรงเรียนบ้านหนองบัว  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2483 โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง
อาศัยศาลาวัดการเปรียญเป็นสถานศึกษา  ใช้นามโรงเรียนว่า  “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลสาหร่าย 8    (วัดหนองบัว)”
พ.ศ.  2484  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลสาหร่าย  7”
 (วัดหนองบัว)  เนื่องจากได้แบ่งเขต  ตำบลโอนไปขึ้นกับอำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนตามที่โอนไป พ.ศ. 2495 ทางราชการได้สั่งเปลี่ยนชื่อ  โรงเรียนประชาบาล  ตำบลสาหร่าย  7
(วัดหนองบัว)  เป็น    “โรงเรียนวัดหนองบัว”
พ.ศ. 2505 ทางราชการได้หาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน  ได้ขอที่ดินจากชาวบ้านหนองบัว  โดยการนำของ  นายวิรัช  เชิงสะอาด   ครูใหญ่   ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคเป็นเนื้อที่  12   ไร่   โดยไม่คิดมูลค่าและยินดีมอบเป็นสมบัติของโรงเรียนเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนต่อไป และในปีนี้เองโรงเรียนได้ขอวัสดุ  เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนโดยขอไม้เสา  ไม้เครื่องจนปลูกสร้างอาคารเรียนได้หนึ่งหลัง  ขนาด 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2509 วันที่  14  กรกฎาคม  2509  ทางโรงเรียนได้ย้ายสถานที่เล่าเรียนจากศาลาการเปรียญวัดหนองบัวมาเรียนที่โรงเรียนเอกเทศชั่วคราว
พ.ศ. 2510 ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้าน  จัดหากระดานพื้นและได้ปูพื้นเสร็จเรียบร้อยจนเป็นที่อาศัยเรียนได้
พ.ศ. 2511 วันที่  2  กันยายน  2511  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้เป็น “โรงเรียนบ้านหนองบัว”            พ.ศ.  2514 ทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากสภาตำบลตลาดไทร เป็นเงิน  2,000  บาท  
ให้ฝาติดประตูหน้าต่างโรงเรียน   ได้ดำเนินการจนสำเร็จตามโครงการ
พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และได้รับงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ปลูกสร้างอาคารเรียน  1 หลัง ขนาด  4 ห้องเรียน  สร้างแบบ  
ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูงราคา  240,000 บาท

พ.ศ. 2522    ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างบ้านพักครู    
1 หลัง   ในวงเงิน 120,000  บาท  ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยและได้จัดให้ครูเข้าพักอาศัยแล้ว
พ.ศ. 2524    วันที่ 24  มิถุนายน  2524    ได้สร้างเสาธงเหล็กขึ้น  1  ต้น  คิดเป็นมูลค่า  
3,500  บาท  เพื่อฉลองสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200   ปี
          พ.ศ. 2525   วันที่ 14   พฤษภาคม  2525  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วม      
จำนวน 4  ที่  เป็นเงิน  40,000 บาท    ได้ดำเนินการเสร็จจนใช้การได้
          พ.ศ. 2526   วันที่  28 มกราคม 2526 ได้จัดหาเงินเพื่อซื้อวัสดุ   อุปกรณ์การสอนให้แก่โรงเรียน    การจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดซื้อโอ่งน้ำ  จำนวน  4  ลูก เป็นเงิน   2,400     บาท
          พ.ศ. 2527  วันที่  23  ธันวาคม  2527 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง แบบ  สปช. 205 ขนาดกว้าง 10  เมตร   ยาว 20  เมตร  ในวงเงิน 280,000  บาท   
          พ.ศ. 2527  วันที่  24 มีนาคม 2527   โรงเรียนพร้อมชาวบ้านได้จัดชุมนุมศิษย์เก่า  เพื่อหาเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียน  การจัดงานครั้งนี้ได้เงินทั้งสิ้น 30,002 บาท  ได้นำเงินที่ได้รับไปซื้อเครื่องขยายเสียงเป็นเงิน  8,700  บาท ในวันจัดงานได้มี   ส.ส.เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา คือ
นายกร   ทัพพะรังสี   และนายลำพอง  พิลาสมบัติ  ได้มอบเครื่องตัดหญ้าให้แก่โรงเรียน  จำนวน   1 
เครื่อง  เป็นเงิน    4,500     บาท
          พ.ศ. 2529  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2529  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์  แบบ ฝ. 33  เป็นเงิน  30,000 บาท   วันที่  20  ตุลาคม  2529    พร้อมด้วนชาวบ้านได้ก่อสร้างรั้วโรงเรียน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   จำนวน    56    ช่อง    เป็นเงิน     30,000    บาท
          พ.ศ.  2530  วันที่  14  มิถุนายน  2530   ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างส้วม   จำนวน  2    ที่นั่ง    โดยช่างผู้รับเหมาก่อสร้างจากโชคดีมอเตอร์   อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน  
20,000  บาท
          พ.ศ. 2532   วันที่    17 เมษายน  2537    โรงเรียนพร้อมด้วยชาวบ้านได้จัดทำรั้วโรงเรียน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  คิดเป็นมูลค่า  30,000 บาท
          พ.ศ.  2537  วันที่   1   เมษายน   2537    คณะครูพร้อมด้วยผู้ปกครองศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา   ได้เงินทั้งหมด  222,739  บาทค่าใช้จ่าย  106,893  บาท จะนำมา
ติดตั้งไฟฟ้าเข้าโรงเรียนและต่อเติมบ้านพักครูและนางกัญญุมา   เอี้ยวน้อย  ได้บริจาคถังน้ำเย็นในราคา    3,200  บาท
พ.ศ.  2543  วันที่  6 กุมภาพันธ์   2543   ได้มีคณะผ้าป่าการศึกษาจากกรุงเทพฯ  มาทอดที่โรงเรียนบ้านหนองบัว  จำนวนเงินทั้งสิ้น    33,375    บาท   และได้นำเงินที่ได้ซื้อเครื่องโรวเนียว   และเครื่องพริ้นเตอร์
           พ.ศ.  2544   วันที่ 16  พฤศจิกายน   2544  ผู้อำนวยการสุทธิชัย   สนนา   ได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนหนองบัวรี
          พ.ศ.  2544   วันที่   1   มีนาคม   2544    สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน   คือนายประมวล    สุขโน    ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัว
          พ.ศ.  2546    วันที่   1  ตุลาคม    2546   นายประมวล   สุขโน  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว   
พ.ศ.  2549    วันที่  10   พฤศจิกายน      2549  นายประมวล  ผาสุข   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง  
พ.ศ.   2549   วันที่   14   พฤศจิกายน    2549    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  7 ได้แต่งตั้ง    นายณัฐพล   กล้าหาญ    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
พ.ศ. 2552     วันที่   13   เมษายน   2552  โรงเรียนบ้านหนองบัว  ได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา  เพื่อจัดทำถนนหน้าโรงเรียน   จำนวนเงิน  210,000 บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
          พ.ศ.  2553    วันที่   20   พฤษภาคม   2553   นายประมวล  สุขโน   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
พ.ศ.  2553   วันที่   27    พฤษภาคม    2553    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  7 ได้แต่งตั้ง    นายประมวล   ผาสุข    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
          พ.ศ.  2553 โรงเรียนบ้านหนองบัว  ได้งบประมาณในการก่อสร้างส้วม 4 ที่ แบบ  สพฐ. 4 จำนวนเงิน   265,000  บาท  ดำเนินการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วน ณัฐชัยทวีทรัพย์
          พ.ศ.  2553  ได้รับงบประมาณ  100,000 บาท ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การโดยทำสัญญาจ้าง  กับ  หจก. หนองหว้าเสาปูน  เสร็จเมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2553
          พ.ศ.  2553  ได้รับงบประมาณ  100,000  บาท  ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29   จำนวน  3  ห้องเรียน  โดยปูกระเบื้องหน้าห้องเรียนอาคาร สปช.105/29  เสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2553
          พ.ศ.  2554  โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้รับงบประมาณซ่อมแซมสายไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น  723,900   บาท  ดำเนินการสอบราคาจ้างโดย  หจก. ส.เศรษฐชาญอินเตอร์  ในราคา  590,000  บาท
ส่งมอบงาน เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม  2554  สัญญาประกันความชำรุดความบกพร่อง  2  ปี
พ.ศ.  2554  วันที่   10   สิงหาคม  2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  7 มีคำสั่งย้าย นายณัฐพล   กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว  ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                โรงเรียนบ้านโนนยอ
 พ.ศ.  2554  วันที่   10   สิงหาคม  2554   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  7 มีคำสั่งย้าย นายยุทธศาสตร์  วาดวงศรี  ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
          พ.ศ.  2555   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมปูกระเบื้อง  อาคาร  และอาคารเอนกประสงค์  งบประมาณ   196,959    บาท  โดยห้างหุ้นส่วน ณัฐชัยทวีทรัพย์  ผู้จัดการ นางนุชนารถ  สุขก้อง   กำหนดเสร็จวันที่  6 กันยายน   พ.ศ.   2555 
          พ.ศ.  2558  วันที่  11  มีนาคม  2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ 1,980,000  บาท โดย หจก.TK 1959  คอนสตรัคชั่น ผู้จัดการ นายธนัชกิต  อินทร์นอก กำหนดส่งมอบงาน 9 มิถุนายน  2558 
          พ.ศ. 2558 วันที่  14  ธันวาคม 2556  ได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมห้องน้ำ  งบประมาณ  150,000  บาท  โดยมีผู้รับจ้างคือ  นายสัมพันธ์  ทำชู  กำหนดส่งมอบงานจ้าง  29  มกราคม 2559 
          พ.ศ. 2559  วันที่  9  พฤศจิกายน 2559  ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อเครื่องน้ำ  ระบบกรองน้ำ  งบประมาณ  75,000  บาท  โดยมีผู้รับจ้างจัดทำคือร้านจุฑาธีร์  เครื่องกรองน้ำ  กำหนดส่งมอบ  23 ธันวาคม  2559
          พ.ศ. 2559  ได้รับงบประมาณจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู  งบประมาณ  200,000  บาท  โดยมีผู้รับจ้างคือ นายสัมพันธ์  ทำชู  กำหนดส่งมอบงานจ้าง วันที่  1  กุมภาพันธ์  2560

          พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 7 เป็นเงินงบประมาณ  40,200 บาท จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งที่ห้องสมุดโรงเรียน
          พ.ศ. 2561  ได้รับงบประมาณจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
 เขต 7 เป็นเงินงบประมาณ  521,600 บาท โดยจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ราคา  12,000 บาท  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน  40,200  บาท จัดซื้อ ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนประถม  47,400  บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  (DLIT)  46,000  บาท ซ่อมแซมไฟฟ้า  จำนวน  376,000  บาท