• โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ ( Vision )

                                                       วิชาการโดดเด่น เน้นสื่อเทคโนโลยี สุขภาพดีมีความปลอดภัย
                                                ใฝ่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ ( Mission )     

1.ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ  มีชีวิตที่สงบสุขและเป็นพลเมืองดีของชาติ

2.ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งด้านความรู้  ความสามารถและเจต

คติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  สะอาดร่มรื่นอย่างเป็นธรรม

ชาติมีความปลอดภัยและห่างไกลจากอบายมุข

4.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ